Per mi

Divendres al vespre i ja ho tinc tot a punt.

Dilluns a la tarda vaig anar a buscar les vambes i divendres vaig acabar de comprar tot allò que em feia més falta: vaselina pels peus, fisiocrem i tiretes. La resta de coses ja les tenia, així que la inversió per anar a fer altre cop el Camino ha sigut mínima. Podria dir que el dimecres de la mateixa setmana em vaig decidir a marxar el dissabte, per començar a caminar diumenge. Potser tot molt precipitat.

Ha sigut un estiu molt intens en tots els aspectes. Tant emocional i mental, com físic; i l’última setmana d’agost ha resultat ser tot un repte. No tant físicament, sinó mental. És ben cert que tenim etapes de tot, però aquesta està resultant ser molt intensa.

Divendres no puc dormir. Estic molt nerviosa i esgotada. No he pogut ni sopar i estic sense menjar des de l’hora de dinar. Però estic tan cansada que no puc. Així que em dutxo i deixo l’ho de sopar per a després. Però el plat de crema de verdures em mira amb molt mala cara i acaba a la nevera i jo al llit.

Marxo a repetir una cosa que ja vaig fer. És cert que sóc una altra persona i l’experiència esdevindrà quelcom totalment diferent. Però cada moment, cada etapa… la tinc tan viva. Vaig fer-l’ho el 2014, però el record és tan viu que… em sobrepassa. I cansada i preocupada, no paro de recordar el Camino que ja vaig fer. I no em ve de gust posar nous records damunt uns tan bonics. I m’imagino la primera etapa creuant els Pirineus. Sola. I el record d’aquella etapa em torna a sobrepassar. Quan la vam fer la vaig gaudir molt i no la vaig patir gents… Però ara no em veig en cor. No per l’esforç físic o el cansament. No sé per què no puc. No em ve de gust. M’adormo. Somio en el Camino. No descanso gens.

Sona el despertador a les 5h. El tren surt a les 7:30, però vull arribar d’hora i acabar de preparar coses. I que no em deixi res. Però quan sona el despertador, no em puc moure. Sona la segona alarma. M’assec al llit. No vull marxar. Vaig a la cuina. El meu pare s’ha llevat i el miro. Em pregunta si estic cansada i li responc que no vull marxar. Ploro i torno cap al llit on em quedo bloquejada i no sé cap on tirar.

No havia tingut mai aquesta sensació. Necessitava marxar. Desconnectar. Però no volia gastar massa diners. I vaig pensar a anar a El Camino del Norte. Però la cosa no em va acabar de convèncer i per això vaig decidir tornar al Francès. En cap moment em vaig plantejar si em venia de gust anar-hi. I no em ve de gust anar-hi. Almenys ara no.

La mare apareix, em diu que ja fa dies que em veu cansada, que m’estiri, que descansi i que els diners del tren són pocs que no passa res. Però el que em preocupa a mi és que m’he comprat les vambes per res. De fons se sent una veu masculina que diu que sempre fan falta unes vambes. No em reconforta gaire, em sap greu haver-me gastat aquests diners per res. Però estic tan cansada i la meva ment està en un pensament tan lineal que la idea de dormir m’agrada i m’estiro. Envio un missatge a una amiga i paro el mòbil. M’adormo.

Em llevo fatal i penso: “ara estaria al tren”. Em quedo una estona estirada.

Una de les coses que volia d’aquest viatge era que fos per mi. No compartir res a les xarxes socials. Res de res. Només uns quants sabien on anava. Volia fer-ho per mi. No tinc la necessitat de mostrar res del que faig a ningú per sentir-me millor. Però m’he adonat d’una cosa… necessitava desmostrar-m’ho a mi mateixa. I en ser sincera amb mi mateixa i acceptar que no em ve de gust marxar, veure que no vull fer una cosa que, mirant-ho fredament m’estic autoimposant, m’ha fet veure moltes coses.

Ho faig perquè ho sento o perquè hi ha algun imput extern que fa que senti la necessitat de fer-ho? I aquí estic, al sofà de casa amb una peli de fons escrivint això, per mi. He pensat que potser escriure m’ajudaria a veure les coses més clares i em faria sentir millor.

I de moment, escriure i meditar m’ha ajudat a poder veure moltes coses clares. Potser masses. No, mai és massa. Sempre és com ha de ser. I potser aquest era El Camino que em tocava fer aquest any.

(Escrit el 4 de Setembre de 2018)

[ESP]

Viernes por la noche y ya lo tengo todo a punto.

El lunes por la tarde fui a buscar las zapatillas y el viernes acabé de comprar todo lo que me hacía más falta: vaselina por los pies, Fisiocrem y tiritas. El resto de cosas ya las tenía, así que la inversión para ir a hacer de nuevo el Camino ha sido mínima. Podría decir que el miércoles de la misma semana me decidí a marchar el sábado, para empezar a caminar el domingo. Quizás todo muy precipitado.

Ha sido un verano muy intenso en todos los aspectos. Tanto emocional y mental, como físico; y la última semana de agosto ha resultado ser todo un reto. No tanto física, sino mentalmente. Es cierto que tenemos etapas de todo, pero esta ha resultando ser un poco intensa.

Viernes no puedo dormir. Estoy muy nerviosa y agotada. No he podido ni cena y estoy sin comer desde la hora del almuerzo. Pero estoy tan cansada que no puedo. Así que me ducho y dejo lo de cenar para después. Pero el plato de crema de verduras me mira con muy mala cara y termina en la nevera y yo en la cama.

Me voy a repetir algo que ya hice. Es cierto que soy otra persona y la experiencia se convertirá algo totalmente diferente. Pero cada momento, cada etapa … la tengo tan viva. Empezé El Camino en 2014, pero el recuerdo es tan vivo que … me sobrepasa. Y cansada y preocupada, no paro de recordar el Camino que ya hice. Y no me apetece poner nuevos recuerdos sobre unos tan bonitos… Y me imagino la primera etapa cruzando los Pirineos. Sola. Y el recuerdo de aquella etapa me vuelve a sobrepasar. Cuando la hicimos la disfruté mucho y no la sufrí para nada… Pero ahora no me veo capaz. No por el esfuerzo físico o el cansancio. No sé por qué no puedo. No me apetece. Me duermo. Sueño en el Camino. No descanso nada.

Suena el despertador a las 5 h. El tren sale a las 7:30, pero quiero llegar temprano y terminar de preparar cosas. Y que no me deje nada. Pero cuando suena el despertador, no me puedo mover. Suena la segunda alarma. Me siento en la cama. No quiero marcharme. Voy a la cocina. Mi padre se ha levantado y lo miro. Me pregunta si estoy cansada y le respondo que no me quiero marchar. Lloro y vuelvo a la cama donde me quedo bloqueada y no sé hacia dónde tirar.

Nunca había tenido esa sensación. Necesitaba marcharme. Desconectar. Pero no quería gastar demasiado dinero. Y pensé en ir a El Camino del Norte. Pero la cosa no me terminó de convencer y por eso decidí volver al Francés. En ningún momento me planteé si me apetecía ir. Y no me apetece ir. Al menos ahora no.

Mi madre aparece, me dice que ya hace días que me ve cansada, que me estire, que descanse y que el dinero del tren son pocos que no pasa nada. Pero lo que me preocupa a mí es que me he comprado las zapatillas para nada. De fondo se oye una voz masculina que dice que siempre hacen falta unas zapatillas. No me reconforta mucho, siento haberme gastado ese dinero para nada. Pero estoy tan cansada y mi mente está en un pensamiento tan lineal que la idea de dormir me gusta y me tumbo. Envío un mensaje a una amiga y paro el móvil. Me duermo.

Me levanto fatal y pienso: “ahora estaría en el tren”. Me quedo un rato tumbada.

Una de las cosas que quería de este viaje era que fuera por mí. No compartir nada en las redes sociales. Nada de nada. Sólo unos cuantos sabían dónde iba. Quería hacerlo por mí. No tengo la necesidad de mostrar nada de lo que hago a nadie para sentirme mejor. Pero me he dado cuenta de una cosa … necesitaba desmostrar-me-lo a mí misma. Y al ser sincera conmigo misma y aceptar que no me apetece marcharme, ver que no quiero hacer algo que, mirándolo fríamente me estoy autoimposando, me ha hecho ver muchas cosas.

Lo hago porque lo siento o porque hay algún imput externo que hace que sienta la necesidad de hacerlo? Y aquí estoy, en el sofá de casa con una peli de fondo escribiendo esto, para mí. He pensado que quizás, escribir, me ayudaría a ver las cosas más claras y me haría sentir mejor.

Y de momento, escribir y meditar me ha ayudado a poder ver las cosas muchas mas claras. Quizás este era El Camino que me tocaba hacer este año.

(Escrito el 4 de Setiembre de 2018)

[ENG]

Friday night and I have everything ready.

On Monday afternoon I went to get the shoes and on Friday I just bought what I haven’t already: a cream for my feet, Fisiocrem and bandages. The rest of the things I already had them, so the investment to go back to The Camino has been minimal. I could say that on Wednesday of the same week I decided to leave the next Saturday, to start walking on Sunday. All too rushed, maybe.

It has been a very intense summer in all aspects. Both emotional and mental, as well as physical; and the last week of August has been a challenge. Not so much physical, but mentally. It is true that we have stages of everything, but this has turned out to be a bit intense.

Friday and I can not sleep. I am super nervous and exhausted. I have not been able to eat dinner and I’m not eating since lunchtime. But I’m so tired that I just can not. So I took a shower and left the dinner party for later. But the plate of vegetable cream looks at me with a very bad face and ends up in the fridge and me in the bed.

I’m going to repeat something that I already did. Be certain that I am another person and the experience will for sure be something totally different. But every moment, every stage … I have it so alive. I started The Camino in 2014, but the memory is so alive that … it surpasses me. I feel tired and worried, I keep remembering the Camino that I have already done. And I do not feel like putting new memories on something so beautiful… And I imagine the first stage crossing the Pyrenees. Alone. And the memory of that stage again surpasses me. When we did it, I enjoyed it a lot and I did not suffer it at all … But now I do not see myself as capable. I do not fear the physical effort or fatigue. I do not know why I can not. I do not feel like it. I sleep. I dream with the Camino and I do not rest at all.

The alarm sounds at 5 o’clock. The train leaves at 7:30 am, but I want to leave early and finish preparing things. So I do not leave anything behind. But when the alarm goes off, I can not move. The second alarm sounds. I sit on the bed. I don’t want to leave. I walk to the kitchen. My father has already woken up and he looks at me. He asks me if I’m tired and I reply to him that I don’t want to leave. Crying, I return to my bed where I sit blocked and I do not know what to do.

I had never had that feeling before. I needed to leave. Disconnect. But I did not want to spend too much money. And I think about going to The Camino del Norte. But I wasn’t convinced about it that’s why I decided to return to French Camino. But I didn’t consider if I wanted to go at all. And I do not feel like going. At least not now.

My mother appears, she tells me that I’ve been looking tired for days, she tells me to lie down, to rest and that the money I spent on the train is not that much, that everything is ok. But what worries me is that I bought my trekking shoes for nothing. In the background, I hear a male voice saying that you always need some trekking shoes. It does not comfort me much, I regret spending that money for nothing. But I am so tired and my mind is in such a linear thinking that the idea of sleeping sounds amazing, so I just lie down. I send a message to a friend and I shut off the phone. I sleep.

I get up feeling so bad and think: “now I would be on the train”. I stay there, laying for a while.

One of the things I wanted from this trip was that it was just for me. To don’t share anything on social networks. Nothing at all. Only a few knew where I was. I wanted to do it for me. I don’t need to show anything I do for anyone, to feel better. But I’ve noticed something … I needed it to show it to myself. And being honest with myself and accepting that I didn’t feel like leaving, has helped me to see so many things.

I do it because I feel it or because there is an external input that makes me feel that I need to do it? And here I am, on my couch at home with a movie in the background writing this, for me. I thought maybe writing could help me see things more clearly and it would make me feel better.

And at the moment, writing and meditating has helped me to see things much more clearly. Maybe this was The Camino that I had to do this year.

(Written on September 4, 2018)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s