Asana i Torsió

el

[CAT]

El yoga, practicat amb escolta, observació i consciència del que s’està treballant en cada moment, permet tenir una visió més àmplia del cos, de tot el que s’esdevé en ell i, en definitiva, d’un mateix. És per això que avui m’agradaria compartir què significa, què és i què implica el nom d’asana i parlar una mica d’un tipus d’asanes en concret, les asanes de torsió.

Durant una classe de yoga, la paraula asana, és repeteix sovint, no només per introduir la postura sinó que el mateix nom de les postures acaba amb asana. Però d’on prové?

Asana, en sànscrit significa: seient, postura, estar establert en una posició determinada.

Les asanes són les postures que adopta el cos i que tenen benefici a nivell:

– Físic
– Prànic (energètic)
– Mental
i ajuden a cultivar la consciència, la relaxació, la concentració i la meditació..

D’aquesta manera, les asanes, les postures que treballem en una sessió de yoga, treballen el cos en tots els seus aspectes, ajudant a estirar i flexibilitzar les cadenes musculars, ja sigui amb extensions, flexions, inclinacions o inversions, accedint al cos en totes direccions i adoptant postures que en la vida quotidiana no adoptem. Podríem dir doncs, que les asanes ens treuen del pla que estem acostumats a viure.

En la pràctica de Hatha Yoga l’efecte d’una asana en particular és determinada per la relació amb els altres exercicis i el seu lloc dins la sèrie.

Quan practiquem en un estat present i conscient, som completament conscients del vincle entre el cos, la ment i la respiració.

ASANAS DE TORSIÓ

Les asanes de torsió, impliquen un gir de la caixa toràcica o de la pelvis. És així que aporten harmonia i unicitat i tenen un efecte estabilitzador. I et preguntaràs: Per què?

Quan fem una torsió des de la caixa toràcica, és a dir que la torsió es produeix a la part superior del tronc, estem movent i estirant la musculatura del pit (intercostals, musculatura dorsal…), la implicada en la respiració. Al llarg del nostre dia a dia, no posem consciència a la nostra respiració, el cos ho fa sol i ni tan sols hi pensem. És per això que no utilitzem ni la musculatura, ni tota la capacitat d’obertura que la caixa toràcica té. Amb les torsions estem potenciant la respiració intercostal, i la connexió amb aquests espais oblidats. Però no només això, sinó que estem estirant els nervis del tronc, estimulant el reg sanguini. D’aquesta manera es potencia la capacitat respiratòria, la musculatura implicada s’estira i es relaxa i la circulació flueix.

Alguns dels beneficis de les torsions

. Potencien la respiració, ja que actuen sobre la musculatura dorsal, pectoral, intercostal i obliquo.

. Milloren el reg sanguini, ja que estiren la musculatura i els nervis del tronc.

. Alleugen els dolors d’esquena i prevenen l’escoliosi, lumbago, la ciàtica i els trastorns afins (ja que estem flexibilitzant la columna i la musculatura implicada).

. Flexibilitzen la columna i els malucs es mouen amb més facilitat.

. Regules les funcions fisiològiques, ja que en estirar la musculatura i els nervis del tronc actuen sobre el sistema nerviós (simpàtic i parasimpàtic).

. Fan un massatge a les vísceres, estimulant el sistema digestiu, el fetge, la vesícula, el pàncrees, els ovaris, la pròstata.

. En flexibilitzar la columna, li donem mobilitat, dinamisme, d’aquesta manera treballem la flexibilitat als estímuls externs.


[ESP]

El yoga, practicado con escolta, observación y consciencia del trabajo que se realiza en cada momento, permite tener una visión más amplia del cuerpo, de lo que se ocurre en el y, en definitiva, de uno mismo. Es por esto que hoy me gustaría compartir qué significa, qué es y qué implica el nombre de asana y hablar de un tipo de asanas en concreto, los asanes de torsión.

Durante una clase de yoga, la palabra asana se repite a menudo. No sólo para presentar la postura, sino que el mismo nombre de las posturas acaba con la palabra asana. Pero de dónde viene

Asana, en sánscrito significa: sillón, postura, estar establecido en una posición determinada.

Las asanas son posturas que adopta el cuerpo y que tienen beneficio a nivel:

  • Físico
  • Pranico (energético)
  • Mental

y ayudan a cultivar la consciencia, la relajación, la concentración y la meditación.

De este modo, las asanas o posturas que se realizan en una sesión del yoga, trabajan el cuerpo en todos sus aspectos, estirando y flexibilizando las cadenas musculares, ya sea con extensiones, flexiones, inclinaciones o inversiones, accediendo al cuerpo en todas las direcciones y adoptando posturas que en la vida cotidiana no adoptamos. Podríamos decir que las asanas nos hacen salir del plano al que estamos acostumbrados a vivir.

En la práctica de Hatha Yoga el efecto de una asana en particular, es determinada por la relación con los otros ejercicios y de su sitio dentro de la serie.

Cuando practicamos en un estado presente y consciente, estamos completamente conscientes del vinculo entre el cuerpo, la mente y la respiración.

ASANAS DE TORSIÓN

Las asanas de torsión, implican un giro de la caja torácica o de la pelvis. Es así que aportan armonía y unicidad y tienen un efecto estabilizador. Y te preguntarás: ¿Por qué?

Cuando hacemos una torsión desde la caja torácica, es decir que la torsión se produce en la parte superior del tronco, estamos moviendo y estirando la musculatura del pecho (intercostales, musculatura dorsal …), la implicada en la respiración. A lo largo de nuestro día a día, no ponemos conciencia en nuestra respiración, el cuerpo lo hace solo y ni siquiera pensamos en ello. Es por eso que no utilizamos ni la musculatura, ni toda la capacidad de apertura que la caja torácica tiene. Con las torsiones estamos potenciando la respiración intercostal, y la conexión con estos espacios olvidados. Pero no sólo eso, sino que estamos estirando los nervios del tronco, estimulando el riego sanguíneo. De esta manera se potencia la capacidad respiratoria, la musculatura implicada estira y se relaja y la circulación fluye.

Algunos de los beneficios de las torsiones

. Potencian la respiración, ya que actúan sobre la musculatura dorsal, pectoral, intercostal y oblicuo.

. Mejoran el riego sanguíneo, ya que estiran la musculatura y los nervios del tronco.

. Alivian los dolores de espalda y previenen la escoliosis, lumbago, la ciática y los trastornos afines (ya que estamos flexibilizando la columna y la musculatura implicada).

. Flexibilizan la columna y las caderas se mueven con más facilidad.

. Regules las funciones fisiológicas, ya que al estirar la musculatura y los nervios del tronco actúan sobre el sistema nervioso (simpático y parasimpático).

. Hacen un masaje en las vísceras, estimulando el sistema digestivo, el hígado, la vesícula, el páncreas, los ovarios, la próstata.

. En flexibilizar la columna, le damos movilidad, dinamismo, de esta manera trabajamos la flexibilidad a los estímulos externos.


[ENG]

Yoga, practiced with escort, observation and awareness of the work that it is done at each moment, allows to have a wider vision of the body, what happens in the end and, ultimately, of oneself. That is why today I would like to share what it means, what it is and what implies the name of the asana and talk about a specific type of asanas, the twists and turns.

During a yoga class, the word asana is often repeated. Not only to present the posture, but also the name of the postures ends with this word. But where does it come from?

Asana, in Sanskrit means: armchair, posture, to be established in a certain position.
Asanas are postures that the body adapts and that have benefited at the level:
. Physical
. Pranic (energetic)
. Mental
and help cultivate awareness, relaxation, concentration and meditation.

In this way, the asanas or postures performed in a session of yoga work the body in all its aspects, stretching and flexing the muscular chains, either with extensions, pushups, inclinations or inversions, accessing the body in all directions and adopting positions that we do not adopt in everyday’s life. We could say that the asana makes us leave the plane to which we are used to live in.

In the practice of Hatha Yoga the effect of a particular asana is determined by the relationship with the other exercises and their site within the series.

When we practice in a present and conscious state, we are fully aware of the bond between body, mind and breath.

TWIST ASANAS

Torsion asanas involve a rotation of the rib cage or pelvis. Thus they bring harmony and uniqueness and have a stabilizing effect. And you will ask yourself: Why?

When we do a torsion from the rib cage, that is to say that the torsion occurs in the upper part of the trunk, we are moving and stretching the chest muscles (intercostals, dorsal musculature …), the one involved in breathing. Throughout daily life, we do not put awareness in our breathing, because the body does it alone and we do not even think about it. That is why we do not use either the muscles, or all the opening capacities that the rib cage has. With the twists we are enhancing the intercostal breathing, and the connection with these forgotten spaces. But not only that, we are also stretching the nerves of the trunk, stimulating the blood supply. In this way the respiratory capacity is strengthened, the muscles involved stretching and relax and the circulation flows.

Some of the benefits of twisting

. They enhance breathing, as they act on the dorsal, pectoral, intercostal and oblique musculature.

. They improve the blood supply, since they stretch the musculature and nerves of the trunk.

. They relieve back pain and prevent scoliosis, lower back pain, sciatica and related disorders (since we are relaxing the spine and the muscles involved).

. The spine flexes and the hips move more easily.

. Regulates physiological functions, as stretching the muscles and nerves of the trunk act on the nervous system (sympathetic and parasympathetic).

. They massage the viscera, stimulating the digestive system, the liver, the gallbladder, the pancreas, the ovaries, the prostate.

. Makes the column more flexible, it give mobility, dynamism, this way we work the flexibility to external stimuli.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s